Privacyverklaring – natuurgeneeskundig therapeut voor iedereen uit Zutphen, Apeldoorn, Deventer en Brummen

 

Privacy Verklaring Heelhuis Artibo

Hier vind je de privacy verklaring van Heelhuis Artibo in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

In deze verklaring wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens, die bij mij bekend zijn, wordt omgegaan . De privacy verklaring is te vinden op mijn website en is duidelijk zichtbaar in de ontvangstruimte van mijn praktijk. Ik informeer je over de inhoud tijdens de intake.
Heb je vragen over deze privacy verklaring neem dan gerust contact met mij op.

Inleiding

In deze privacyverklaring informeer ik je over de wijze waarop Heelhuis Artibo - als verantwoordelijke in de zin van de AVG - met jouw persoonlijke gegevens omgaat. Zo leg ik uit welke gegevens ik van jou bewaar, waarom ik dit doe en hoe lang jouw gegevens worden bewaard. Daarnaast vind je ook jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je daar gebruik van kunt maken en hoe jouw gegevens bij mij zijn beveiligd.

Ik hecht er veel waarde aan dat ik zorgvuldig omga met jouw gegevens. Als je je niet prettig voelt over het gebruik van jouw gegevens, neem dan gerust contact met mij op.

Heelhuis Artibo

Door Heelhuis Artibo worden natuurgeneeskundige behandelingen uitgevoerd. De behandelingen omvatten vaak een combinatie van Reiki-massages, aura- en chakrahealings, mediumconsulten en Oneness-deeksha’ s.

De behandelaar (Tineke van den Oord) is aangesloten bij de Beroeps Associatie voor Therapeuten en Cliënten (BATC). De BATC wordt door de meeste zorgverzekeraars erkend. Afhankelijk van je aanvullende verzekering voor alternatieve gezondheidszorg, worden mijn behandelingen daarom (gedeeltelijk) vergoed door de meeste zorgverzekeraars.

Reikwijdte privacy verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevens die ik van jou vastleg en bewaar. Verder vallen hieronder de recensies die je achterlaat op de website en het berichtenverkeer vanuit de website via de contactpagina. De verplichte velden zijn hierbij aangegeven met een * .

De gegevens die je verstuurt via de contactpagina worden niet opgeslagen op de server van de ‘host’ van mijn website.

Mijn website bevat links naar andere internetsites. Deze privacy verklaring is niet van toepassing op deze 'gelinkte sites'.

Doelen gegevensverwerking

Als beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg ben ik niet alleen gehouden aan de AVG, maar ook aan de beroepscode van de BATC en de Wet op geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

Op grond van deze wet ben ik als zorgverlener verplicht om een medisch dossier (cliëntdossier) bij te houden.

In het cliëntdossier noteer ik jouw voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, email-adres en de behandeldatums en eventueel jouw polisnummer van je zorgverzekeraar.

Daarnaast leg ik bijzondere persoonsgegevens over jouw gezondheid vast die nodig zijn om te komen tot een diagnose en behandelplan. Deze gegevens vallen onder de geheimhoudingsplicht die ik als therapeut heb.

Na afloop van iedere behandeling maak ik een kort verslag en voeg dit toe aan het cliëntdossier.
Bij een vervolgafspraak gebruik ik het cliëntdossier om de effecten van de vorige behandeling te kunnen bespreken en de vervolgbehandeling hierop te kunnen afstemmen.

Verstrekken van gegevens aan derden en bewaartermijn

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. In het kader van professionalisering bespreek ik af en toe met collega’ s in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dit gebeurt altijd anoniem en onherkenbaar. Ik hanteer de wettelijke bewaartermijn volgens de WGBO van 15 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en klachtenregeling

Jouw gegevens worden alleen bewaard als je daar geen bezwaar tegen hebt. Ik vraag daarnaar tijdens jouw bezoek aan de praktijk. Verder heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Als je dit wilt, neem dan gerust contact met mij op dan zorg ik daar voor.

Als je een klacht hebt over de wijze waarop ik omga met jouw gegevens dan kun je een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) .

Gegevensbeveiliging

Jouw gegevens in het cliëntendossier worden op papier bewaard in mappen in een afgesloten kast. Ik heb uitsluitend toegang tot deze gegevens. Daarnaast worden naam, adres en woonplaats en facturen digitaal bewaard op één computer. De toegang tot deze computer is beveiligd met een wachtwoord. Verder gebruik ik McAfee beveiligingssoftware.

Ik maak regelmatig een backup van de gegevens ten behoeve van fiscale verplichtingen op een externe gegevensdrager die met een wachtwoord is beveiligd.

Mochten er hoe dan ook gegevens zoekraken, dan noteer ik dit zogenaamde datalek in een apart bestand.

Deze privacy verklaring is conform de richtlijnen van de AVG opgesteld op 6 mei 2018 en wordt aangepast indien wettelijke eisen daar aanleiding toe geven.

Heelhuis Artibo (behandelaar: Tineke van den Oord)
Weerdslag 123; 7206 BW; Zutphen
06-16831652

www.heelhuis-artibo.nl ; ">

KvK-nr. 08175748 (ingeschreven als vof sinds mei 2008)
Btw.nr. NL819430353B01
IBAN: NL32RABO111512425

Lees meer